Her følger en enkel brukerveiledning for å kunne starte med registrering av data på inneliggende pasienter med mistenkt COVID-19 i FastTrak.


Start med å åpne aktuell pasient i DIPS eller DocuLive.

 

Fra DIPS:

FastTrak oppdager aktiv pasient i DIPS ved å lese tittellinjen i programmet (DIPS). Dette krever at fullt personnummer vises i tittellinjen. Dette er en innstilling som kan gjøres per installasjon, gruppe eller bruker i DIPS. Åpne FastTrak COVID-19 via Verktøymeny


DocuLive:

FastTrak oppdager aktiv pasient i DocuLive ved å lese tittellinjen i notater som opprettes i Word fra DocuLive. 

Merk at det er først når det opprettes et notat i WORD at FastTrak gjenkjenner kontekst i DocuLive

FastTrak COVID-19 åpnes fra Startmeny


Startside i FastTrak

Navnet på den aktive pasienten blir synlig under Hovedmeny, undermeny Pasient øverst til høyre på skjermen (se bildet). Klikk på navnet, og pasienten hentes inn til FastTrak COVID-19. Pasientene du nylig har vært inne på vil vises nede til venstre under Historikk, og legges også til under Pasientliste oppe til venstre.


I det du klikker på pasientens navn, får du spørsmål om å knytte pasienten til ditt Arbeidssted. Velg "Yes" og pasienten blir en del av dine aktive pasienter.

Videre må du velge en Lokal gruppe, eksempelvis kan det være din avdeling.

Alle må definere en Profesjonelle relasjon til pasienten, så velg "Yes" på neste bilde. Dersom 

Hvis det bare finnes kun én mulig relasjon for et yrke, velges denne automatisk.

Alle pasienter får i utgangspunktet status A som er "Ukjent status".

Denne status må endres etter hvert som pasientens tilstand utvikles eller endres - og kan derfor brukes som arbeidsliste. Det kan gjøres når du står i pasientens journal. Klikk på Status oppe til høyre (se under) og endre herfra. Pasientlisten skal kun inneholde pasienter som er i prosess.

Om status endres til D - Friskmeldt, U - Utgår (av andre grunner), X - Ingen mistanke, Y - Avkreftet mistanke og ZZ -Død, smittesporing avsluttet, skal de forsvinne fra listen over Aktive pasienter (men ligger fortsatt i systemet og blir tatt med i rapporter og populasjoner). Pasienten kan i tillegg hentes frem om behov via Hovedmeny og Finn person.


Skjema:

Dokumentasjonen tar utgangspunkt i forhåndsdefinerte skjema, med faste svaralternativer. Gjenbruk av data og strukturert dokumentasjon er sentralt og viktig, spesielt i forbindelse med COVID-19.


Åpne nytt skjema:

For å åpne skjema, klikk på grønt kryss oppe til venstre under Skjemaer


Vi har fire ulike skjema i denne fagjournalen, Prescreening før oppmøte, Screening, Prøveresultat og Smittesporing avsluttet. Merk at det er påkrevd å fylle ut skjemadato. Klikk deretter OK.


Fylle ut skjema:

Fyll ut skjema med de ulike svaralternativene til det er komplett. Ut fra svaralternativene beregnes risikovurdering og kan derfor endres til enten Lav smitterisiko,  Mulige covid-19 symptomer uten nærkontakt, Covid-19 Symptomer uten nærkontakt eller Mistenkt covid-19 smittet (markert med rød ramme i bildet under).


Forhåndsdefinert svaralternativ er markert med punktliste lengst til høyre i bildet. Bruk mus eller tastatur for å velge svaralternativ. Om du bruker tastatur, stå i feltet som skal fylles ut og skriv J, N eller U, evt bruke tallet som står foran svaralternativet 1, 2 eller 3.


Datofelt er markert med kalenderikon lengst til høyre i bildet. Det er ikke nødvendig å skrive inn skilletegn på dato. Når årstallet mangler, vil systemet anta at det menes samme år som dagens dato. Bokstaven og tolkes som "Dagens dato". Det er også mulig å skrive inn -2, da går den 2 dager bakover i tid, eller eksempelvis +for å gå dager fremover i tid. 


Tekstfelt er markert med bilde av en notisblokk lengst til høyre i bildet. 


Lage notat

Etter at du har signert skjema klikker du på knappen Notat, gå så til DIPS/DocuLive, verifiser at du står på rett pasient og lim notatet inn i et dokument du har opprettet der (bruk Ctrl-V for innliming). Deretter kan du finpusse på notatet og evt sende som epikrise til fastlegen.


Når du er ferdig å dokumentere:

Lagre nå (automatisk lagring skjer om du glemmer å lagre) eller Signer dokumentet om du føler deg ferdig og det ikke skal endres av andre eller deg selv.

For å komme tilbake til startbildet, klikk på det røde krysset oppe til høyre. 

Populasjoner:

Populasjoner gir oversikt over pasienter som oppfyller spesielle forhåndsdefinerte krav. Dobbelklikk på ønsket populasjon. Pasientene listes opp i fanen "Individer" og kan skrives ut ved å høyreklikke i listen og velge Skriv ut listen.

 

Rapporter:

Rapporter ligger nede til høyre i bildet.. 

Eksempel på rapport:


For utfyllende brukermanual, viser vi til FastTrak Diabetes